ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden HML care  

Werving en Selectie 

Tot stand gekomen op 15 februari 2021 

Algemene Voorwaarden HML care, gevestigd aan Stanleystraat 40, 4562 AW, te Hulst, ingeschreven bij de KvK onder nummer 81569068. 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:

 1. opdrachtnemer: HML care, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81569068;
 2. opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer;
 3. opdracht: zie arbeidsbemiddeling artikel 3;
 4. overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 5. kandidaat: een door opdrachtnemer geselecteerde en aan de opdrachtgever voorgedragen persoon;
 6. arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de door
  opdrachtnemer voorgedragen kandidaat;
 7. plaatsing: het moment van overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aanstaande indiensttreding van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat

Artikel 2. Toepassing deze algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger(s). De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Werkingssfeer

 1. Arbeidsbemiddeling is de opdracht waarbij opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever hetzij één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Om haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen, is HML care tot niet meer verplicht dan, ervoor zorg te dragen, dat een kandidaat, c.q. kandidaten, met het in de vacature gewenste functieprofiel en ervaringsniveau geselecteerd worden voor een gesprek met de opdrachtgever.
  Er is sprake van een succesvolle vervulling van de opdracht indien een door opdrachtnemer bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat wordt geplaatst.
 2. Onder succesvolle vervulling van de opdracht wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke directe of indirecte tewerkstelling van een door opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat (bijvoorbeeld als werknemer, als opdrachtnemer, als detacherings- en/of uitzendkracht, enz.), al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan haar organisatie gelieerde onderneming. Ook een mondelinge toezegging of een uitgesproken intentie tot een arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht wordt beschouwd als een succesvolle plaatsing.
 3. Onder een succesvolle vervulling van de opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door opdrachtnemer aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie – al of niet na intrekking van de opdracht – in dienst treedt of anderszins, al dan niet via derden, op enigerlei wijze, in enigerlei functie, bij de opdrachtgever of bij een daar aan gelieerde onderneming werkzaam is.
 4. Indien een door opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever reeds bekend mocht blijken te zijn, dient opdrachtgever opdrachtnemer hiervan binnen één werkdag na bekendmaking van de naam van de kandidaat, per e-mail op de hoogte te stellen. Indien opdrachtgever niet tijdig meldt dat kandidaat reeds bekend was en deze kandidaat wordt geplaatst, is het honorarium zoals vermeld in artikel 4, verschuldigd.
  Kandidaten die na een periode van twee jaar opnieuw bij een opdrachtgever onder de aandacht worden gebracht, al dan niet vanuit een eerdere procedure en/of reeds bekend bij opdrachtgever uit een eerdere sollicitatie worden beschouwd als nieuw ingebrachte kandidaten. Uitzondering daarop zijn kandidaten die reeds bij opdrachtgever bekend zijn en op moment van voorstellen aantoonbaar en op eigen initiatief in een actuele sollicitatieprocedure bij opdrachtgever zijn.
 5. Keuze van de kandidaat

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat en de beslissing om een door HML care voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te bieden of samenwerking aan te gaan. De opdrachtgever aanvaart dat HML care op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die HML care heeft voorgesteld. Opdrachtgever is tijdens de sollicitatieprocedure zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de noodzakelijke vaardigheden en ervaring van de voorgedragen kandidaat. HML care kan niet aansprakelijk worden gesteld als de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de eisen of verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4. Honorarium

 1. Het honorarium, zoals vermeld in de offerte c.q. opdrachtbevestiging,  is verschuldigd op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met de door opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat.
 2. Alle tarieven gelden voor parttime en fulltime dienstverbanden. Bij een parttime dienstverband wordt er in alle gevallen gefactureerd op basis van een fulltime dienstverband.
 3. Indien een opdrachtgever een door HML care geïntroduceerde kandidaat in dienst neemt, zonder HML care daarvan op de hoogte te stellen, is het dubbele honorarium verschuldigd.

Artikel 5. Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.

Artikel 7. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door HML care voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HML care aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan HML care een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding, onverminderd het recht van HML care om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Facturering en betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening, dan wel enige betaling jegens opdrachtnemer op te schorten.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is, heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 4. Indien de betreffende facturen niet binnen de gestelde termijn zijn ontvangen, zal de vordering uit handen worden gegeven aan het incassobureau van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende rente en incassokosten.

Artikel 9. Garantieregeling

 1. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en de kandidaat eindigt binnen 1 maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst, wordt 50% van het gefactureerde bedrag gecrediteerd. Opdrachtnemer zal vervolgens gedurende maximaal 3 maanden naar een vervangende medewerker op zoek gaan. Bij het vinden van een nieuwe geschikte kandidaat gedurende de garantietermijn wordt 50% van het reguliere tarief in rekening gebracht.
 2. Indien de opdrachtgever van deze garantieregeling gebruik wenst te maken, dient opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen na beëindiging van het dienstverband met de betreffende kandidaat opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.

Artikel 10. Einde opdracht

Een opdracht tot werving en selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door opdrachtnemer en/of de opdrachtgever en – indien een termijn is afgesproken – door tijdsverloop. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer met betrekking tot door opdrachtnemer bij opdrachtgever geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel 11. Geschillen

 1. In geval van geschillen, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. De rechter in Middelburg is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

Artikel 13. Versie

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden  c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de opdracht.

Op zoek naar een leuke baan in de zorg?

HML Care helpt je op weg naar je droombaan!